Výukové semináře z práva - E-learning

Dalších několik příkladů veřejně dostupných E-learnigových publikací na právnické téma z ELPortálu Masarykovy univerzity.

Právo Evropské unie (JUDr. David Sehnálek Ph.D.) - 10 webových prezentacích o základních otázkách práva EU
Právo duševního vlastnictví (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.) - obecný a mezinárodní kontext práv duševního vlastnicvtí
Bill of Exchange Law (JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.) - multimediální učebnice směnečného práva (v angličtině)
Rodinné právo (doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.) - základní otázky rodinného práva
Občanské právo (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.) - úvod do základů soukromého práva
Seminář o autorském právu (JUDr. Radim Polčák, Ph.D.) viz. článek Autorské právo pro výuku - videoseminář

Autorské právo pro výuku - videoseminář

Masarykova univerzita se dlouhodobě snaží přecházet na atraktivnější formy výuky a otevřeností vůči veřejnosti. Jednou z forem je např. zpřístupnění veškerých absolventských prací volně na internetu, nebo také značnou podporou výuky formou E-learningu. Kvalitní a ucelené projekty jsou zpřístupněny veřejnosti pomocí vlastního webového portálu - ELPortál.

Jedním z projektů je i seminář JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. z Právnické fakulty MU o autorském zákoně v univerzitní praxi. Jehož záznam byl posléze zpracován a umístěn pro veřejné použití. Jedná se o výklad základních termínů autorského zákona pro použití v rámci výuky, ale také pomůže k zprostředkování základů autorského práva pro laiky. Samotný seminář byl snímán na několik kamer a sestříhán, aby bylo možné se vždy zaměřit na jednotlivého řečníka. Následně byly jednotlivé části rozděleny do logických celků a přidána časová stopa, která byla srovnána s obsahem. Výsledkem je obsah semináře, který umožňuje jedním kliknutím přeskočit přímo na kapitolu, která posluchače zajímá. Dle mého názoru jednoduché a přitom velice účinné a účelné řešení.
Jednotlivá témata, i přímo s odkazy, jsou uvedena v následujícím obsahu semináře:

Úvod a definice pojmů

 • 01 – Proč se těžko hledají přesné odpovědi na otázky?
 • 02 – Z historie autorského práva a práv duševního vlastnictví
 • 03 – Co je a není dílo?
 • 04 – Kterým zákonem se autorské právo řídí?
 • 05 – Dílo - objekt právního vztahu
 • 06 – Kdy vznikají autorská práva?
 • 07 – Výkon práv a právo užít dílo
 • 08 – Kdy zanikají majetková autorská práva?
 • 09 – Zákonné licence
 • 10 – Zaměstnanecké dílo
 • 11 – Smlouva o dílo - kdo vykonává autorská práva?
 • 12 – Specifická autorská díla (počítačový program, databáze)
 • 13 – Souborné autorské dílo
Zákonné licence
 • 01 – Jaké jsou typy licencí?
 • 02 – Akademické (citační, školní) licence
 • 03 – Mohu použít drobné autorské dílo?
 • 04 – Lze využít celé autorské dílo ve výuce?
 • 05 – Jak správně používat autorské dílo v e-learningovém kurzu?
 • 06 – Volné licence (creative commons, open source)
 • 07 – Pozor na stahování děl z internetu!
 • 08 – Lze dát celé autorské dílo do ISu?
 • 09 – Role vydavatele hudebního díla
 • 10 – Digitalizace díla pro potřeby výuky
 • 11 – Jste zaměstnanec univerzity? Pozor na porušení aut. práv!
 • 12 – Trestně-právní odpovědnost za nedovolené užití díla
Užití díla ve výuce
 • 01 – Kdy má význam omezení přístupových práv k materiálu v ISu?
 • 02 – Stažení díla z TV pro potřeby výuky
 • 03 – Koho uvádět jako autora audiovizuálních děl?
 • 04 – Použití částí autorských děl ve vlastním díle
Zákonné možnosti získání díla
 • 01 – Jaké jsou problémy získání díla a pořizování kopií?
 • 02 – Mohu se o kopie autorského díla dělit s kolegy?
 • 03 – Pozor, copyright má MU!
 • 04 – Nestandardní stahování streamovaného videa
 • 05 – Hudba na pozadí videa – musíte mít souhlas autora!
 • 06 – Video ve výuce
Použití díla pro postižené
 • 01 – Drobné úpravy díla pro zrakově postižené
 • 02 – Mohu změnit podstatu díla pro zrakově postižené?
 • 03 – Úpravy díla pro neslyšící