Mapa domén národní úrovně ccTLD

Mapa rozložení národních ccTLD domén.Velikost mapy 1,7 Mb.

Zdroj : http://www.domain-karte.de/vorschau/

InfoSoud

Ministerstvo spravedlnosti spustilo webovou aplikaci, která umožní dotazovat se na stav soudního řízení. Projekt je součástí postupné elektronizace českého soudnictví E-Justice. Odpadá tak nutnost dotazovat se na stav soudního řízení telefonicky či osobní návštěvou soudu. Pracovnice soudu tak do dneška učinila pouze to, co dnes může učinit každý sám přes internet. Nutné je znát spisovou značku a také soud u kterého je daný spis veden. Po zadání těchto údajů se uživateli zobrazí přehledná stránka na které jsou uvedeny provedené úkony v dané věci. Jednotlivé položky lze dále rozkliknout pro zobrazení bližších podrobností.

InfoSOUD umožňuje získat elektronicky tyto základní údaje:

Zahájení řízení, manipulace se spisem soudním komisařem, vydání rozhodnutí, podání opravného prostředku, vyřízení opravného prostředku, nařízení jednání, zrušení jednání, odeslání spisu, vrácení spisu, předání spisu k novému projednání, přerušení řízení, pokračování v řízení, pravomocné ukončení věci.

Všechny tyto údaje jsou již dnes evidovány v systému ISAS, jednotlivé databáze však nebyly propojeny v celek proto nebylo možno vyhledávat globálně. Dnes se veškerá data zasílají jednou denně na centrální server (Centrální evidence stavů věcí) z kterého poté čerpá data i aplikace InfoSoud.

Do budoucna se počítá také s aplikací, která umožní zobrazovat seznam jednání vedených u konkrétního soudu v určitý den, obdoby klasické úřední desky. Aplikace InfoSoud se tak připojila k již spuštěným projektům elektronického insolvenčního rejstříku a elektronické podatelny. Dále bychom se měli dočkat v květnu 2008 elektronických úředních desek, v lednu 2009 elektronického platebního rozkazu a během roku 2009 elektronického spisu.

Další zdroje: Egovernment - InfoSoud (pdf)
Aktualne.cz - Stav jednání soudu lze zjistit na internetu
ČT24.cz tisková konference Jiřího Pospíšila k InfoSoudu

Spisová značka - význam zkratek druhů řízení

Spisovou značku používá soud ve veškeré komunikaci v souvislosti s řízením. Má čtyři části: číslo senátu (vždy číselný údaj), druh věci (text např. "T", "C", "E", "Nc"), běžné číslo (číselný údaj) a za lomítkem ročník (číselný údaj). Jednotlivé části spisové značky mohou, ale nemusí, být odděleny mezerami. Zápis 2T213/2007 znamená totéž co 2 T 213 / 2007. Tato spisová značka obsahuje číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2007. V běžné komunikaci soudy používají také číslo jednací, to se skládá ze spisové značky a čísla listu konkrétní písemnosti. V případě 2T213/2007-13 se tedy jedná o písemnost založenou ve spise pod číslem 13.
Význam jednotlivých zkratek druhu věcí je uveden zde:

 • C – občanskoprávní řízení
 • Cm – obchodněprávní řízení
 • P – opatrovnické řízení a řízení ve věcech nezletilých dětí
 • Nc – některá opatrovnická řízení, nejasné návrhy a další
 • E – exekuce
 • Cd – dožádání jiných soudů ve věcech občanskoprávních
 • D – dědické řízení
 • U – řízení o umoření listin
 • Sd – řízení o vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu
 • Co – řízení o opravných prostředcích v občanskoprávních věcech
 • INS - řízení o návrzích podle insolvenčního zákona
 • K – konkurzní řízení
 • Kv – řízení o návrzích na vyrovnání podle zákona o konkurzu a vyrovnání
 • T – trestní řízení
 • Tm – trestní řízení ve věcech mladistvých
 • Rod- řízení ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • PP – podmíněné propuštění
 • Nt – některé věci související s trestním řízením, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním
 • Ntm - některé věci související s trestním řízením proti mladistvým, např. rozhodování soudu v přípravném řízení trestním
 • L - řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
 • Td – dožádání jiných soudů ve věcech trestních
 • To – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech
 • Tmo – řízení o opravných prostředcích v trestních věcech mladistvých

kompletní seznam zkratek Encyklopedie Iuridicum - soudní rejstřík, další info Encyklopedie Iuridicum - spisová značka.