Elektronické doručování

Přednáška JUDr. Radima Polčáka, Ph.D. o novele OSŘ, která vstupuje v platnost 1.7.2009, zejména zohledňuje nový systém elektronického doručování.

Link na přednášku zde.
Zajímavé momenty:
Technickou stránku zajišťuje Česká pošta, ale reálně je služba outsourcována Telefonicou O2, v nynější době ještě není přípravena, vyhláška je těsně před schválením. Předpisy neupravují vnitřní ani vnější bezpečnost, jsou zde tedy velká bezpečnostní rizika zneužití, jak zvenku tak i ze společností spravujících systém.
OSŘ stanovuje priority doručování - osobní doručování, na druhém místě již elektronické doručování, pokud není možnost doručit do datové schránky doručí se do jiné elektronické schránky (klasické emailové schránky), tam již ale není možnost prokázat doručení jako u datové schránky. Jinak nastává klasické papírové doručení dle stávající úpravy (s drobnými změnami).
U datové schránky sám systém dává potvrzení o doručení. Emailové doručení je možné pouze pokud adresát sám mail sdělí, pak musí zpět zaručeným elektronickým zaručeným podpisem potvrdit. V OSŘ je chybka rozporná s evropským právem, nelze požadovat akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
Povinnost zřídit datovou schránku mj. pro veškeré PO zapsaným v obchodním rejstříku, soud ze zákona pak doručuje do datové schránky. Připravenost soudu je ovšem minimální, lze to obejít umožňuje-li to povaha dokumentu. Samotná povinnost vytvářet elektronické dokumenty není, proto může padnout povinnost doručovat elektronicky (i přes povinnost konvertovat dokumenty). Problém s prodlevou změn u datových schránek, zejména pro statutární zástupce. Praxe ukáže, zda je možné to paušálně zneužít. Delegace oprávnění přístupu do datové schránky je možná, pravděp. bude mít formu formulářového žádosti, zákon to ale neupravuje ani vyhlášky. Pravděp. bude možno omezit i okruh dokumentů, ke kterým bude mít delegovaná osoba přístup (např. pouze k dokumentům od FÚ).
Doručení do datové schránky je momentem přihlášení k datové schránce, nebo fikce doručení poukud se ke schránce nikdo nepřipojí (po 10ti dnech).

předpisy: zákon č. 7/2009 Sb. (novelizující OSŘ), dále zákon č. 300/2008 o elektronických úkonech (zavádí pojem datová schránka)

Žádné komentáře: