Listovní tajemství a e-mail

je jedním ze základních lidských práv. Je zaručeno Listinou základních práv a svobod (čl. 13: Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon). Je to vlastně jedno z mála omezení práva na informace, které Listina také obsahuje.

Obsah práva

Listovní tajemství chrání právo na nedotknutelnost sdělení přepravovaného poštou v uzavřeném obalu, ale jeho rozsah může být i širší. Tajemstvím je chráněn obsah písemnosti nebo zpráva bez ohledu na její hodnotu pro adresáta, odesílatele či toho kdo tajemství poruší. Zachovávat listovní tajemství jsou povinni všichni občané. Pokud dojde k porušení této povinnosti může se jednat o trestný čin (§239 TZ) , dopustí se ho ten kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením. Pokud by takový jednáním chtěl ještě způsobit škodu nebo na tom vydělat, hledí se na něj ještě přísněji, stejně tak jako na pracovníka pošty, který toto tajemství porušil.

Právo na listovní tajemství může být omezeno pouze zákonem. Tedy v případě, že např. Policie vyšetřuje určitou trestní kauzu může zásilku otevřít, bez toho aby danému policistovi hrozil postih. Takový postup je možný pouze v odůvodněných případech, je-li to nutné k objasnění daného případu, o povolení otevřít zásilku rozhoduje výhradně soud.

E-maily

V dnešní době klasické listovní zásilky pomalu ustupují, proto je otázkou zda se toto základní právo vztahuje i na emailovou komunikaci. Tj. zda například nadřízený v práci má právo na kontrolu odesílaných emailů.

Pracovník, který používá služební počítač pro osobní účely, porušuje pracovní kázeň dle zákoníku práce. Naproti tomu, ale zaměstnavatel, který kontroluje osobní e-maily zaměstnanců, porušuje Listinu základních práv a svobod. Pokud elektronická pošta přijde do osobní e-mailové schránky zaměstnance, zaměstnavatel ji nemůže číst! Zaměstnanci jsou ale povinni plně využívat pracovní dobu a nemohou si v pracovní době vyřizovat své soukromé záležitosti a nejsou oprávněni zneužívat služební počítače pro své osobní účely. Zaměstnavatel může zneužívání zabránit tím, že bude kontrolovat, od koho a v jakém rozsahu zaměstnanec do firemního počítače e-maily dostává a komu píše. Nesmí však kontrolovat jejich obsah, dostal by se totiž do křížku s jiným trestným činem a sice zneužití záznamu na nosiči dat (§257a TZ). Pokud by zjistil, že elektronická pošta zaměstnance je v takovém množství, pro které neplní povinnost spočívající v plném využívání pracovní doby, může se zaměstnancem skončit pracovní poměr. Toto porušení pracovní kázně však musí zaměstnavatel prokázat. Naskýtá se otázka, zda by zaměstnanec mohl souhlasit s tím, že zaměstnavatel bude jeho poštu číst. Jelikož jsou však v případě základních lidských práv jedná o nezadatelné a nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné práva, znamená to, že se jich nikdo nemůže zbavit sám tím, že by se jich vzdal. Proto takový souhlas neplatí.

Odkazy:
Ladislav Jouza (Profit) :V práci si vyřizujete osobní korespondenci!
UOOU: Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců

2 komentáře:

TS řekl(a)...

Porušuje Google listovní tajemství, když jeho technickým způsobem "čte" moje maily a díky vyhodnocení klíčových slov pak zobrazuje u mého e-mailu kontextovou reklamu?
Goofle není ani můj zaměstnanec, ani s ním nejsem v obchodním vztahu.

Podmínku k používání GMAILU je sice nutno odsouhlasit, G. se dušuje jak je vysoce etický, ale stejně se mi to nelíbí.

Z výše zmíněného mi vychází, že Google zkouší, co mu projde.

Px řekl(a)...

diskutovali jsme ve škole podobnou otázku, a sice zda google odpovídá za obsah přenášené zprávy, když do ní svým způsobem zasahuje, tím že čte její obsah, z diskuze vyplynulo, že pokud nemění její obsah je jeho jednání legální a neodpovídá za obsah. Pokud by došlo byť i jen k drobné změně relevantní k obsahu, tak by mohl odpovídat za její závadnost z hlediska obsahu (viry, propagace nacismu, terorismus apod). V otázce listovního tajemství je nutno se podívat jak je služba technicky provedena a zda jí lze zneužít? počítám, že by si dovedli obhájit že osobní části obsahu nemůže číst nepovolaná osoba. Bylo by asi nutno prokázat, že vznikla škoda jejich jednáním, což je skoro nemožné ;) Je to tak na hraně, myslím že v tomto ještě není precedent a kde není žalobce není ani soudce....
p.s. v případném sporu by byl asi problém s jurisdikcí, protože spor by byl veden před americkým soudem a ten by asi upřednostnil smluvní ujednání mezi uživatelem a google, kde je jasně napsáno co se může a co ne...