Strukturální fondy EU 2007-2013 a ČR

Strukturální fondy naplňují unijní politiku Hospodářské a sociální soudržnosti. Pro léta 2007-2014 je na tuto politiku vyčleněno 307,6 mld €. Z toho pro ČR je 23,6 mld. € (tj. cca 773 mld. Kč), což je čtvrtou nejvyšší alokovanou částkou pro stát (v přepočtu na obyvatele jsme první 330€ , zbývá jen peníze plně vyčerpat).
Účelem vzniku fondů je podpora zaostalejších regionů Unie prostřednictvím politik, k jejichž výkonu jsou fondy zásobníkem peněz. Fondy se naplňují penězi podle schváleného rozpočtu Unie na 7 let, období čerpání je tedy taktéž 7 let. Po našem vstupu do EU bylo uplatněno zkrácené období v letech 2004-2006, nyní je toto období uzavřeno a dochází k vypsání nových Operačních programů na léta 2007-2013. Regionální politika spadá do oblasti sdílených politk, tj. EU stanoví pravidla a státy mají možnost je dále dotvářet (na rozdíl od výlučných politik). U nás k tomu dochází na úrovni územních jednotek NUTS2.

Hlavní strukturální fondy jsou tyto:
- Evropský fond regionálního rozvoje ERDF (největší fond, hlavně tzv. tvrdé projekty, tj. hlavně infrastrukutura )
- Evropský sociální fond ESF (hl. nástroj sociální politiky a zaměstnanosti - tzv. měkké projekty)
a Fond soudržnosti (Kohézní fond, doplňkový, zaměřen na velké investice typu dálnic nebo rekultivace území, min. náklady 10 mil. €).

Každá politika obsahuje cíle jichž se má dosáhnout určené vždy pro každé období.
Na nové období jsou vypsány tyto cíle:

  1. Konvergence (vyrovnání rozdílu mezi méně rozvinutými státy a vyspělými, zejména v regionech, určeno pro regiony NUTS2 jejichž HDP je >75% průměru EU, u nás všechny vyjma Prahy, dle údajů z roku 2000-2002)
  2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (pomoc strukturálně postiženým regionům, pro zbylé oblasti, tedy Praha)
  3. Evropská územní spolupráce (pro regiony NUTS3)
Každý cíl je naplňován určitými programy, které se spravují z různých fondů a nad kterými má patronát resortní ministerstvo. V minulém období se jednalo o 13 národních programů, v nadcházejícím jich bude 24, problém v orientaci se tak ještě prohloubí.

Legislativa
Další odkazy vpravo → → Dotační politiky EU → → ↓↓

Žádné komentáře: